Natisni

Priložene datoteke:

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev OPPN za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23)-območje stanovanjsko turistične dejavnosti