dobrna zgoraj slocro

A A A

OBVESTILO

Drugi javni razpis za podukrep 6.3. Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Objavljen je bil drugi javni razpis za poukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa je nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG in na njej opravlja kmetijsko dejavnost ter ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD). Poleg tega je moral v letu 2019 vložiti zbirno vlogo za neposredna plačila, ima od 1,5 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), povprečni letni skupni obseg GVŽ od 1,5 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavlja povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja.

Za preračun 1 ha PKP se šteje: 1 ha njivskih površin, itd.; 2 ha trajni travnik, ekstenzivni sadovnjak, začasno travinje, itd.; 0,25 ha vinograda, ostali trajni nasadi (samorodnica), itd.

GVŽ se izračuna iz koeficientov za GVŽ za posamezne vrste in kategorije živali (teleta do šest mesecev 0,15 GVŽ, mladi govedo od šest mesecev do enega leta 0,3 GVŽ; mlado govedo od enega do dveh let 0,6 GVŽ; govedo nad dve leti 1 GVŽ; ovce in koze starejše od enega leta oziroma so že jagnjile / jarile 0,15 GVŽ; žrebeta do enega leta, poniji, osli 0,5 GVŽ; konji, starejši od enega leta 1 GVŽ itd.

Vloga na javni razpis bo morala vsebovati tudi enostaven poslovni načrt, v katerem bo upravičenec navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Če bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov, itd.), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore, bo za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine. Upravičenci se bodo zavezali tudi k izpolnjevanju določenih obveznosti, in sicer bodo morali doseči cilje iz poslovnega načrta v roku 3 let po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Poleg tega se ne bo smel zmanjšati obseg kmetijskih zemljišč za več kot 10 %, zagotavljati bo moral ustrezno obtežbo s travojedimi živalmi ter vsako leto vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka pomoči oddati zbirno vlogo za neposredna plačila.

Za namen izvajanja tega podukrepa pridejo v poštev samo stroški in aktivnosti, ki bodo nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev.

Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. Prvi obrok v znesku 3.500 EUR po prejemu odločbe, drugi obrok v znesku 1.500 EUR pa po oddaji zahtevka z vsemi ustreznimi dokazili po preteku 36 mesecev od prejetja odločbe.

Podpore se ne dodeli vlagatelju, če so bila njemu ali članu kmetije, katere nosilec je vlagatelj, že dodeljena sredstva iz podukrepa 6.3. Pomoč za zagon dejavnosti namenjene razvoju majhnih kmetij.

 

KGZS-Zavod CE

spec. Vesna Mazej Ušen, dipl. inž. zoot.

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Izpostava Celje

Trnoveljska cesta 2

SI-3000 Celje

Tel: +386 3 490 75 80

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30