Natisni

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v sredo, 11. decembra 2019, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dobrna. 

Board Meeting SM 1

 

 

 

 

 

 

 

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1.       Potrditev zapisnika  9. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2.       Obravnava Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrna za leto 2020.

3.       Obravnava dopolnjenega predloga Proračuna Občine Dobrna za leto 2020 in dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020.

4.       Sprejem Letnega programa kulture v Občini Dobrna za leto 2020.

5.       Sprejem Letnega programa športa v Občini Dobrna za leto 2020.

6.       Sprejem Letnega programa turizma za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje

            programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2020.

7.       Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi.

8.       Sprememba Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna.

9.       Prenos graščine Novi Grad s pripadajočimi zemljišči iz lastništva Republike Slovenije v lastništvo Občine Dobrna.

10.       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna.

11.       Pobude in vprašanja.

12.       Razno.

 

Župan Občine Dobrna

Martin Brecl, l.r

 

Vabilo in Gradivo

Predlog proračuna za leto 2020

Obrazložitev proračuna za leto 2020

Zapisnik 10. redne seje