Natisni

seja 1

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Dobrna, ki bo v četrtek, 2. julija 2020, ob 18. uri v Kulturnem domu Dobrna. 

Predlog dnevnega reda:

Otvoritev seje, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.

1. Potrditev zapisnika  11. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna.

2. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2019.

3. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2019 in cilji delovanja občinskih redarjev v letu 2020.

4. Seznanitev s sklepom sveta JZ OŠ Dobrna za urgentno rešitev prostorskih težav JVIZ OŠ Dobrna.

5. Predlog spremembe ekonomske cene programov v Vrtcu Dobrna.

6.  Obravnava 1. rebalansa proračuna Občine Dobrna za leto 2020 in Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2020.

7. Potrditev spremembe cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna.

8.  Soglasje k imenovanju kandidatke za direktorico javnega Zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna.

9. Imenovanje člana v svet zavoda Celjske lekarne.

10. Pobude in vprašanja.

11. Razno.

 

Vabilo

Gradivo 1 del

Gradivo 2 del