dobrna zgoraj slocro

A A A
 grb

VLOGA - POBUDA - WORD

VLOGA - POBUDA - PDF

Občina Dobrna obvešča vse zainteresirane, da lahko podajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v postopku priprave Sprememb in dopolnitev občinska prostorskega načrta (OPN) Občine Dobrna, in sicer na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Občine Dobrna, www.dobrna.si od 1. 4. 2021 dalje, ter ob plačilu predpisane takse, ki jo sprejme Občinski svet Občine Dobrna.

Pobude se lahko oddajo od 1. 4. 2021 do 1. 7. 2021, neposredno v tajništvu Občine Dobrna v poslovnem času ali pa se pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

Občina Dobrna pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna (SD OPN 1) in sicer na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17) in Sklepa o začetku priprave SD OPN 1 (Ur. l. RS, št. 33/2018).

V začetni fazi je od 1. 4. 2021 do 1. 7. 2021 možno oddati pobude, ki jih bomo obravnavali v postopku SD OPN 1. V ta namen bo torej, od 1. 4. 2021 dalje, na spletni strani Občine Dobrna objavljen obrazec, ki ga lahko prejmete tudi v tajništvu Občine Dobrna, s katerim lahko zainteresirani občani, pravne osebe in drugi lastniki zemljišč v občini podajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora ali prostorskih izvedbenih pogojev, kot jih sicer določa veljaven OPN (Ur. list RS, št. 33/2018).

Pogoj za obravnavo pobude bo plačilo takse, kot jo bo potrdil Občinski svet Občine Dobrna, za spremembo osnovne namenske rabe prostora ter za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora. Za pobudo za spremembo zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača. Prav tako se taksa ne plača za pobudo, ki se nanaša na krčitve gozdov v kmetijske namene.

Oddaja pobude in plačilo takse ne zagotavlja avtomatske pridobitve stavbnih zemljišč, pač pa se pobuda najprej oceni, ali je zakonsko ustrezna, poleg tega pa se do nje v postopku SD OPN 1 opredelijo številni nosilci urejanja prostora za različna področja, kot so npr. za področje poselitve, varstva kmetijskih zemljišč, varstva kulturne dediščine, ohranjanja narave, varovanja gozdov, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi pred poplavami, s področja celotne infrastrukture in drugi.

Občina Dobrna zainteresiranim predlaga, da pobudniki podate pobude v realnem obsegu in na območjih, ki niso poplavno ogrožena, ki niso zaščitena s katerim od strožjih varstvenih režimov, ki se ne nahajajo na strnjenih kompleksih najboljših kmetijskih zemljišč in podobno, saj je iz dosedanje prakse razvidno, da za take pobude ni mogoče pridobiti pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora, brez katerih pa občina prostorskega akta ne more potrditi. Prav tako je še vedno v nasprotju z zakonom vsa razpršena gradnja.

Kot zakonsko in strokovno sprejemljive pobude se v dosedanjih postopkih izkazujejo pobude za širitev kmetij, pobude za širitev komunalno opremljenih območij naselij (za naselje se šteje strnjena gradnja min. 10 stanovanjskih stavb) ali območij, ki jih je možno infrastrukturno opremiti, prav tako so sprejemljive pobude za krčitve gozdov v kmetijske namene, ki se nahajajo izven varovanih gozdov in strožjega režima ohranjanja narave in podobno.

Še posebej bi želeli pozvati pobudnike, ki si želijo v prihodnje izvesti večje krčitve gozdov. Te krčitve se sicer lahko izvajajo tudi na podlagi zakonodaje s področja gozdov, vendar pa le v omejenem obsegu. SD OPN 1 je tako priložnost, da se v postopek vključijo tudi območja želenih večjih krčitev gozdov. Te predloge bo občina v postopku usklajevala z nosilcem urejanja prostora za področje gozdov (Zavod za gozdove), kot tudi z drugimi nosilci, ki jih take krčitve zadevajo, npr. z Zavodom za varstvo narave in podobno. Zato je zdaj priložnost, da se v postopek sprememb vključijo tudi take pobude, ki se nanašajo  na spremembo iz gozdnih zemljišč v kmetijska. Občani naj svoje predloge oddajo na enak način kot ostale pobude za spremembo namenske rabe, pri čemer pa se taksa za pobude te vrste ne plača. Ta poziv se ne nanaša na že izdane odločbe za krčitve Zavoda za gozdove, saj bo občina te v spremembe prenesla iz evidence izdanih odločb, ki jih občini redno posreduje tudi pristojni Zavod za gozdove.

Prav tako še posebej pozivamo nosilce kmetijskih gospodarstev in druge občane, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, da predložijo pobude za morebitno širitev kmetij, torej za spremembo namenske rabe v stavbna zemljišča za potrebe obratovanja kmetije. Ker so postopki dolgotrajni, je potrebno take pobude podati pravočasno, da bodo kmetje lahko dosegli tudi svoje dolgoročne razvojne plane. Takim pobudam v korist kmetij je potrebno priložiti obrazec »Utemeljenost posega na kmetijsko zemljišče za potrebe kmetije«, ki ga izpolni javna služba kmetijskega svetovanja.

Vse zainteresirane opozarjamo, da pobud za spremembo namenske rabe zemljišč, ki bodo oddane po 1. 7. 2021, ne bomo mogli obravnavati v tokratnem postopku SD OPN 1, saj bi to pomenilo ponavljanje posameznih faz postopka, ki pa je že tako dolgotrajen postopek.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko Občine Dobrna: 03/ 780 10 50  ali po el. pošti na naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30