Natisni
Proračun Občine Dobrna za leto 2015
Odlok o proračunu za leto 2015  (Ur.l. 92/2014)
Splošni del proračuna za leto 2015
Posebni del proračuna za leto 2015
Obrazložitve proračuna za leto 2015
Načrt razvojnih programov
 
 
 
1. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2015

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015  (Ur.l. RS 55/2015)
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 1. rebalansa

 

2. Rebalans proračuna Občine Dobrna za leto 2015

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015  (Ur.l. RS 98/2015)
Splošni del
Načrt razvojnih programov
Posebni del

Obrazložitev 2. rebalansa

 

Zaključni račun Občine Dobrna za leto 2015 

Zaključni račun 2015 (Ur. l. RS 21/2016)

Zaključni račun 2015 - 1/2

Zaključni račun 2015 - 2/2

Bilanca stanja za leto 2015
Bilanca izkaz računa finančnih terjatev
Bilanca izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Bilanca stanja in gibanja dolgoročnih financnih naložb
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb
Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
Izkaz računa financiranja za leto 2015
Letno poročilo za leto 2015