dobrna zgoraj slocro

A A A
MARTIN BRECL
Tel: 03 780 10 50 , Fax: 03 780 10 60
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
martin brecl

Martin Brecl se je rodil 15.10.1957, v Brdcah nad Dobrno, kot tretji otrok v sedemčlanski  družini. Osnovno šolo je obiskoval v Dobrni in šolanje je nadaljeval na Srednji gradbeni šoli v Celju. Po zaposlitvi v Komunalnem podjetju Velenje je ob delu končal študij gradbeništva. Leta službovanja v programsko razvojnem oddelku Komunalnega podjetja Velenje, od 1982 do 1998,  dela na področju gradenj, projektiranja, inženiringa in nadzora investicij ter sodelovanje z MO Velenje pri projektih komunalne in druge javno gospodarske infrastrukture,  so izkušnje, ki so ga strokovno in osebnostno gradile v letih službovanja v Velenju. Na teh izkušnjah,  skupaj s sodelavci, že od leta 1998, skozi mnoge realizirane naloge in projekte, udejanja željen razvoj Občine Dobrna.

Z družino živi v Zavrhu nad Dobrno, kjer so si leta 1995 zgradili hišo. Rad hodi v hribe in kolesari, novih moči za delo si nabira tudi ob urejanju okolice doma in igranju košarke. Navdušujejo ga kulinarične posebnosti iz krušne peči, ki jih, za prijatelje, najraje pripravi sam.

Kot župan predstavlja Občino, odgovoren je za usmerjanje in izvajanje celotne razvojne politike občine, vodi občinski svet in skrbi za izvajanje njegovih odločitev, skrbi za gospodarnost in zakonitost dela občinske uprave, javnih služb, skladov in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je občina Dobrna.

V času njegovega županovanja je Občina Dobrna dosegla in primerjalno z drugimi podobnimi okolji  v veliki meri presegla pričakovani napredek in razvoj. Skupna vrednost izvedenih  investicij Občine v času njegovega županovanja znaša preko 19 milijonov eurov od tega je bilo cca 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev pridobljenih na razpisi EU in države, kar pomeni toliko več dobrin in blaginje za naše občanke in občane, preprosto VEČ VSEGA za NAŠE LJUDI in za občino kot celoto. 

Na račun sredstev pridobljenih iz Razvojnih skladov Evropske unije je lahko občina Dobrna v letu 2018 lahko zmanjšala tudi komunalni prispevek za 30 %, kar je dodatna vzpodbuda za nove investicije in mlade družine.

Razvoj se udejanja skozi sprejete prostorske dokumente in plane občine. Zgrajeni objekti javnega in družbenega standarda, zgrajena okoljska, gospodarska, komunalna in druga javna infrastruktura  izboljšujejo življenjsko okolje in bogatijo življenje ljudi ter pomembno prispevajo k razvoju turizma in gospodarstva v Občini.

 

Nekateri, v času njegovega županovanja izvedeni projekti in usmeritve razvoja Občine, ki so trajno izboljšali okolje, ki pomembno vplivajo na življenje ljudi, na razvoj gospodarstva in turizma v občini.

-          V letu 1999  je bil sprejet Prostorski plan Občine Dobrna,

-          Na osnovi pripravljene Strategije razvoja turizma je bil 2004 sprejet Prostorski plan Občine Dobrna,

-          2012 je bil sprejet OPN  Občine Dobrna,

-          izgradnja bencinske črpalke v Dobrni,

-          izgradnja nove trgovine v Dobrni,

-          komplet prenova komunalne infrastrukture v centru Dobrne,

-          izgradnja 48 stanovanj in sedem poslovnih prostorov v centru,

-          izgradnja čistilne naprave za 4000 PE,

-          izgradnja kanalizacije južnega in osrednjega dela Občine,

-          izgradnja novega Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna - investicija MDDSZ,

-          asfaltiranje okoli 33 km lokalnih cest in javnih poti,

-          celostna ureditev ravnanja z odpadki v okviru regijskega projekta CERO Celje,

-          širitev igrišč za športne dejavnosti in rekreacijo otrok, mladine in drugih zainteresiranih,

-          izgradnja Heiderjevega mosta in ceste v dolžini 300 m, s pločniki in vso infrastrukturo,

-          sanacija 26 plazov in usadov na območju lokalnih cest in javnih poti v Občini,

-          prenova in dograditev Osnovne šole Dobrna,

-          izgradnja šolske knjižnice,

-          izgradnja krajevne Knjižnice Dobrna,

-          izgradnja Kulturnega doma Dobrna ,

-          izgradnja objektov za ureditev potrebne poplavne varnosti centra Dobrne,

-          dograditev vodovoda za naselji Zavrh in Vrba,

-          izvedba vrtine ter izgradnja in dograditev vodovodnega omrežja za naselja Klanc, Lokovino, Loko, Parož in Dobrno,

-          izgradnja novega energetsko učinkovitega vrtca Dobrna,

-          izgradnja  6 km kanalizacije ob povodju Dobrnice za priključitev Zavrha in Klanca na ČN,

-          izgradnja Paviljona na južnem delu trga, s turistično informacijskim centrom, pisarno turističnega društva, eko tržnico, pitnikom, info terminalom in defibrilatorjem,

-          izgradnja kanalizacije v Klancu, v Vrbi (del) in v Vinski Gorici (skupaj 8 km)  s priključitvijo na ČN,

-          obnova vodovoda v Klancu (Pihler),

-          obnova vodovoda v centru Dobrne (del),

-          obnova vodovoda v Vinski Gorici (južni del),

-          obnova obzidja in stopnic do cerkve in ureditev tega dela centra Dobrne,

-          Izvedba otroških igral in medgeneracijske točke v Zdraviliškem parku,

-          Nakup zemljišč za ureditev športno rekreacijskih površin pri Osnovni šoli in Vrtcu Dobrna, 

-          Nakup zemljišč za ureditev parkirnih prostorov pri pokopališču Dobrna,

-          Nabava gospodarskega vozila za režijski obrat,

-          Nakupi in sofinaciranje nabav gasilskih vozil ter druge gasilske tehnike za PGD Dobrna za izvajanje gasilske dejavnosti v občini Dobrna,

-          Nabava dveh šolskih kombijev za potrebe šole in prevozov otrok,

-          Ureditev eko otokov,

-          Sanacija in obnova vodovoda na območju Zdraviliškega parka na Dobrni,

-          Sanacija in obnova vodovoda v središču Dobrne,

-          Sanacija in dograditve vodovoda Brdce ter prevezava lokalnih vodovodov na vrtino Brdce,

-          Ureditev prehoda za pešce in javne razsvetljave v centru Dobrne,

-          po izjavah turistov ima Dobrna vzorno urejene turistične usmerjevalne table ter kolesarske, pohodne in druge tematske poti,

-          Dobrna ima nov Turistični vodnik, zemljevid občine, prenovljene info table itd..

Kot župan si vseskozi prizadeva, da je Občina strokoven in občanom prijazen servis, da imajo društva in organizacije na razpolago potrebne prostorske in druge pogoje za delovanje. Ob cilju ljudem prijazne občine, je njegovo delovanje usmerjeno predvsem v projektno delo, v iskanje možnosti in virov za izvajanje projektov želenega razvoja Občine.

V prihodnosti bo Občina Dobrna še bolj usmerjena v projekte za višanje kvalitete življenja občank in občanov, v zagotavljanje ustrezne komunalne in druge javne infrastrukture, v razvoj turizma, obrti in podjetništva, v projekte varčne in učinkovite rabe energije, v projekte lokalne samooskrbe in trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja, v projekte za ureditev manjkajoče infrastrukture na področju varstva starejših ter izobraževanja, športa in kulture, v ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja za investitorje za razvoj turizma in gradnjo stanovanj za mlade družine.

 

Nekateri projekti in usmeritve prihodnjega razvoja Občine Dobrna:

-          še naprej vzpodbujati razvoj gospodarstva, našega  turizma, podeželja in kmetijstva,

-          nadaljevanje asfaltiranja in obnov lokalnih cest in javnih poti,

-          dograditev in sanacija vodovodov za bolj kvalitetno oskrbo naselij Parož , Vinska Gorica,  Brdce in Strmec nad Dobrno,

-          nadaljevati z ekološkimi projekti z izgradnjo kanalizacije kjer te še ni v Vrbi (del),  v Zavrhu (del), v Lokovini in Loki,

-          izvesti energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Dobrna in v njem novo Lekarno v Dobrni,

-          ureditev 65 parkirnih prostorov na območju pokopališča Dobrna nad potjo pokopališče – cerkev,

-          čistilna naprava za vodooskrbni sistem Lanšperg,

-          nadaljevati z energetsko prenovo javne razsvetljave v občini,

-          izgradnja širokopasovnega omrežja na območjih sivih lis v Občini Dobrna (projekt države, občina je partner pri pridobivanju soglasij itd..),

-          izgradnja regijske kolesarske poti Velenje - Dobrna - Vojnik – Celje (regijski projekt),

-          nadaljevati s projektom ureditve športnih igrišč pri šoli z izgradnjo večnamenske športne dvorane v povezavi z razvojem turizma ter urediti spremljajočo prometno infrastrukturo in kolesarske poti na tem območju,

-          gradnja stanovanj za mlade,

-          nadaljevati projekt invalidom prijazna občina,

-          projekt varovanih stanovanj z bivalnimi enotami za starejše v Dobrni,

-          energetska sanacija Zdravstvenega doma Dobrna z ureditvijo nove Lekarne v Dobrni,

-          nadaljevati z revitalizacijo in prenovo zdraviliškega parka v Dobrni,

-          urejanje in vzdrževanje trim steze ter kolesarskih, pohodnih, sprehajalnih in drugih tematskih poti v občini,

-          projekti naravne in kulturne dediščine,

-          razvoj podeželja in kmetijstva - lokalna oskrba,

-          projekti  življenja ob vodi, kopališča v naravi, knajpova doživetja, adrenalinski park, 

-          prostori za avtodome in kamp prostori, glamping, itd,

-          hostel za mlade v Dobrni,

-          ureditev centra severni del,

-          izgradnja stanovanj na območju stare pekarne. 

Uradne ure za stranke:
Ponedeljek: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
Sreda: 8.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30
Petek: 8.00 do 12.00

ID za DDV: SI71772626
Številka transakcijskega računa (IBAN) je:
SI56 0135 5010 0003 171
Transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije.
Matična št.: 1358570000

 

Občina Dobrna
Dobrna 19
3204 Dobrna
 
Tel.: (03) 780-10-50
 
grb
Elektronski naslov:
Uradne ure pri Županu so ob sredah med 8.00-12.00 ter med 13.00 -16.30 po predhodni najavi v tajništvu občinske uprave na telefonski številki (03) 780-10-50.
 
Poslovni delovni čas uprave:

ponedeljek od 7.00. do 15.00
torek od 7.00 do 15.00 
sreda od 7.00 do 12.00 in 13.00 do 16.30 
četrtek od 7.00 do 15.00 
petek od 7.00 do 13.30